วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อย ที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ครั้งที่ 1 ผ่านการประชุมทางไกลในระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom

 

โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางกรอบแนวคิดการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อยที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้คณะทำงานปฏิรูปด้านคุณธรรม ในแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          โดยคณะทำงานนี้ จะทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลองค์กรชุมชนต้นแบบจากการนำเสนอของแต่ละองค์กรทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง ที่ได้ถอดบทเรียนเป็นเรื่องราวของชุมชนตนเองผ่านกรอบแนวคิด หลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งประสานงานสื่อสารความเข้าใจกับหน่วยงานที่ดูแลองค์กรชุมชนนั้นๆ เพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูล และจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้เสนอข้อคิดเห็นในการสำรวจข้อมูลชุมชนคุณธรรมว่า คณะทำงานฯ จะเป็นผู้ที่ช่วยชี้เป้าไปที่ชุมชนคุณธรรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบได้ตรงกับเป้าหมายมากที่สุด หลังจากนั้นก็เชิญและส่งกรอบแนวคิดให้ชุมชนไปเขียนข้อมูลตามหลักเกณฑ์ด้วยตัวของชุมชนเอง โดยอาจจะปรับข้อคำถามให้ง่าย ไม่มาก และตอบได้ สำหรับการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จะเป็นแผนในระยะต่อไป เพราะต้องมีการจัดทำตัวชี้วัดร่วมจากกลุ่มเป้าหมายในปีนี้ทั้งหมด ซึ่งในปี 2565 หากเกิดการยกระดับจะมีการลงพื้นที่ไปดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป

          ทั้งนี้ คณะทำงานฯ จะนำความเห็นและข้อเสนอต่างๆ จากการประชุมไปนำเสนอในวงประชุมของหน่วยงานคณะที่ 2 และเสนอในคณะปฏิรูปด้านคุณธรรม ต่อไป


เขียนข่าว : พัลภา ฉัตรทอง กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ภาพข่าว : รติกร วังวงค์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ