1826 1253 1636 1020 1923 1665 1207 1021 1843 1035 1012 1824 1762 1636 1986 1280 1103 1542 1939 1127 1999 1865 1887 1063 1325 1040 1766 1451 1781 1137 1416 1357 1313 1002 1962 1004 1034 1109 1174 1243 1990 1687 1170 1511 1550 1860 1033 1429 1551 1545 1427 1819 1214 1150 1413 1099 1317 1846 1614 1998 1661 1662 1157 1135 1171 1705 1293 1274 1402 1635 1613 1440 1372 1579 1860 1480 1983 1875 1577 1752 1106 1629 1442 1329 1273 1383 1858 1775 1118 1262 1864 1438 1286 1055 1711 1901 1369 1287 1814 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม “คุณธรรม คุณ ทำ ได้ - moralcenter

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดย นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ “คุณธรรม คุณ ทำ ได้”

 

โดยในรูปแบบสาระบันเทิง เสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดี ผ่านการถ่ายทอดมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ของบุคคล หน่วยงาน องค์กรและพื้นที่ต้นแบบด้านคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในแง่มุมต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติจริงเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำความดีของประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งยังเป็นเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีของสังคมไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือดังนี้
1. เพื่อผลิตและเผยแพร่รายการที่มุ่งเน้นการส่งเสริม การสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนทุกช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น2. เพื่อเผยแพร่กรณีตัวอย่าง แนวคิด องค์ความรู้ กิจกรรมรูปธรรมความสำเร็จด้านการส่งเสริมคุณธรรมของพื้นที่ บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้าง
3. เพื่อเผยแพร่ ขยายผลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

โดยมีบาทความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุนข้อประเด็น เนื้อหา องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม ในบทบาทของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและผลิตองค์ความรู้ด้านคุณธรรมมาโดยตลอด โดยหลักๆ มีแผนที่จะนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จจากการปฏิบัติจริงมาเผยแพร่ และใช้เป็นพื้นที่ในการเชิญชวนให้ประชาชนที่รับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนคุณธรรม ตามบริบทของสังคมไทยได้ โดยมีแผนการนำเสนอเนื้อหาดังนี้
1. กรณีตัวอย่างบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ที่ขับเคลื่อนคุณธรรมจนประสบผล สำเร็จเป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสื่อมวลชน ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม ซึ่งมีอยู่แล้วมากกว่า 100 กรณี
2. ชุดเครื่องมือ องค์ความรู้ ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมแต่ละมิติ เช่น การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม ธรรมนูญความสุขชุมชน เป็นต้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ทั้งด้านบวกและด้านลบ
4. บทเรียนความสำเร็จจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับพื้นที่ (ระดับจังหวัดและระดับชาติ)
5. นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมทั้งเป็นแบบหนังสือและรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ แอปพลิเคชั่น Moral Touch เครื่องมือวัดความสุขในการทำงาน HMI เป็นต้น
6. สื่อ/ภาพยนต์/คลิปส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่าย และสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 อีกว่า 30 ผลงาน
7. การชื่นชมและประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องด้านคุณธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นการทำความดีให้กับสังคมเพิ่มขึ้น
8. การวิเคราะห์ เกาะติดสถานการณ์คุณธรรมเร่งด่วนทางสังคม เพื่อให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนในมิติต่าง ๆ
9. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบบรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน หลักสูตรโครงงานคุณธรรม หลักสูตรต้นทุนชีวิต และอื่น ๆ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จะสนับสนุนสถานที่บันทึกรายการรวมถึงบุคลากรด้านการผลิตรายการ และช่องทางการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม “คุณธรรม คุณ ทำ ได้” ทางช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 รายการ “คุณธรรม คุณ ทำ ได้” เป็นรายการวาไรตี้สอดแทรกการให้ความรู้ มุมมอง แนวคิดประสบการณ์ ของบุคคล องค์กรและพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งจะเป็นกรณีตัวอย่างด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีของประชาชนทุกช่วงวัย ความตอนละ 25 นาที ผลิตและออก อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สัปดาห์ละ 1 ตอน ตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ตอน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 นาฬิกา เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)