1514 1335 1504 1456 1050 1851 1972 1877 1694 1374 1168 1888 1940 1389 1526 1217 1111 1433 1619 1410 1089 1453 1390 1926 1356 1168 1212 1349 1555 1396 1865 1122 1219 1393 1521 1413 1548 1398 1074 1939 1793 1624 1891 1609 1201 1256 1292 1872 1909 1037 1100 1321 1127 1692 1901 1833 1080 1785 1283 1436 1125 1323 1328 1452 1641 1825 1318 1899 1999 1253 1900 1798 1724 1621 1619 1552 1157 1149 1428 1578 1087 1648 1533 1810 1312 1117 1942 1799 1107 1950 1932 1265 1957 1605 1558 1178 1717 1916 1364 ศูนย์คุณธรรม ผนึก องค์กรธุรกิจคุณธรรม ตามรอยพระราชา Sustainability c Moral ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบองค์การสหประชาชาติ - moralcenter

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิธรรมดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการตามรอยพระราชา

 

โดยได้นำคณะผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ ร่วมกิจกรรม  CEO ทริป  “Sustainability c Moral สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชา จากนภาผ่านภูผา สู่มหานที อ่าวคุ้งกระเบน” ณ จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษยายน 2564  ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างความร่วมมือระดับนโยบายและผลักดันสู่การประยุกต์ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร และรณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนักเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของภาคธุรกิจ

 
โครงการตามรอยพระราชาครั้งนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Sustainability c Moral สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชา จากนภาผ่านภูผา สู่มหานที อ่าวคุ้งกระเบน” จังหวัดจันทบุรี ที่มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา  โดยเชิญผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และ บริษัท มิตซูบิซิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด และผู้บริหารจากองค์กรอื่นๆ รวมกว่า 15 องค์กรร่วมเดินทางตามรอยพระราชา ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนของแหล่งเรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักคิดของปรัชญาความพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมคำสอนของพ่อ การเข้าถึง เข้าใจ และการพัฒนา มุ่งสู่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและองค์กรนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- การลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ศาสตร์พระราชากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ สัตว์ป่า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทำงานโดยใช้หลัก “บวร” ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรและการประมงที่มั่นคง รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งทะเลให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  อีกทั้งได้ร่วมกันปล่อยปูทะเล คืนสู่ธรรมชาติ 
- กิจกรรมถอดบทเรียน สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกิจกรรมตามรอยพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล โดยวิทยากรอาสา จากศิษย์เก่า AFS (American Field Service) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ผ่านการเรียนรู้แบบ Storytelling และการสรุปบทเรียนร่วมกัน
 
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “New moral with New normal” กล่าวว่า การจัดกิจกรรม CEO ทริป ครั้งนี้ เพื่อคณะผู้บริหาร องค์กรต่างๆ ที่สนใจ ได้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา พร้อมสร้างความเข้าใจ เชื่อมโยงงานระหว่างองค์กรธุรกิจ และเข้าถึงคุณธรรม 4.0 ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สามารถกำหนดแนวทางและเป้าหมายร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรธุรกิจคุณธรรม และเรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการลงมือทำตามรอยพระราชา การถอดรหัสความพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรในองค์กรธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
    
ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และประธานมูลนิธิธรรมดี  กล่าวต่อว่า ได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี โดยที่ผ่านมาเป็นการเปิดโอกาสให้ความรู้กับคณะครู-อาจารย์ สถาบันศึกษา นิสิต นักศึกษา นักเรียนทุกระดับ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจาก 175 สถาบันการศึกษา 32 หน่วยงาน ทั่วประเทศ และขยายผลต่อเนื่องมายังภาคกลุ่มองค์กรภาคเอกชน นับเป็นครั้งแรกที่นำคณะผู้บริหารที่เป็นแม่ทัพขององค์กร มาร่วมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้มีความเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์พระราชาซึ่งสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal UN SDGs ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา ไว้ 17 ข้อ เพื่อมุ่งหวังช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ อาทิ ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน สันติสุข เป็นต้น  เป้าหมายคาดว่าจะทำให้สำเร็จภายในปี 2030 ดังนั้น ทางโครงการตามรอยพระราชาจึงมุ่งหวังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารได้นำไปต่อยอดให้กับองค์กรเพื่อพัฒนาตามหลักนโยบาย SDGs  ให้ยั่งยืนต่อไปในสังคม
 
 
เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)