1078 1002 1658 1701 1279 1725 1103 1530 1188 1926 1841 1644 1124 1785 1866 1889 1159 1280 1747 1093 1636 1102 1501 1008 1840 1433 1613 1305 1894 1805 1069 1795 1596 1061 1786 1317 1808 1460 1935 1759 1143 1081 1488 1048 1712 1453 1321 1825 1844 1170 1125 1417 1676 1347 1197 1629 1301 1957 1975 1571 1584 1160 1823 1217 1068 1348 1896 1390 1203 1324 1941 1307 1310 1229 1401 1079 1685 1545 1619 1448 1361 1591 1584 1880 1929 1190 1569 1929 1907 1525 1191 1349 1522 1666 1355 1484 1805 1328 1265 การท่าเรือแห่งประเทศไทย: องค์กรแห่งความโปร่งใสที่ใส่ใจการพัฒนาระบบบริการ - moralcenter

       วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งที่ 1 ให้กับบุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Victor 1 Victor Club @ FYI Center กรุงเทพมหานคร


       การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเริ่มจาก นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและอธิบายงานพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร หลังจากนั้น อาจารย์ณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนคุณสมบัติที่ดีของตนเองที่ทำให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ และนำเสนอผลจากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรที่บุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทยประเมินตนเองก่อนวันอบรม และนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมและแผนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

       ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการ คือ ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติด้านคุณธรรมขององค์กรได้ รวมถึงสามารถกำหนดเป้าหมายและพันธกิจด้านคุณธรรมขององค์กรร่วมกัน โดยประเด็นที่ดำเนินการภายในองค์กรเน้นเรื่องการส่งเสริมความสุจริตที่ออกมาในรูปแบบกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และออกแบบระบบงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนงาน รวมทั้งมีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนรอบข้างในประเด็นจิตอาสา อาทิ การลงชุมชนไปส่งเสริมกีฬาในชุมชน เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล


       การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็น 1 ใน 5 องค์กร/ชุมชนนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่พัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ดำเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป

 


เขียนข่าว : นางสาวลักษิกา เงาะเศษ นักวิชาการ
ถ่ายภาพ : นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการ