A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/31-03-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

S 32800801 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายไพโรจน์ มีทวี ผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพรทิพย์ จิตรภักดี ที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนบทเรียนคลังสมองภาคประชาชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหลังสวน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การขับเคลื่อนคลังสมองภาคประชาชน เกิดขึ้นจาก “การให้” การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ภายใต้การขับเคลื่อน “นอกกรอบควบคู่กับหลักของศาสนา” จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มคน 13 คน ที่รวมกลุ่มจากต่างอาชีพ ต่างสาขาของภาคประชาชน จนเกิดการขับเคลื่อนงานร่วมกับโรงพยาบาลหลังสวน เพื่อร่วมแก้ปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนเชิงบวก สร้างความเป็นเจ้าของร่วมของคนในพื้นที่ โดยใช้หลัก “คนสุขภาพดีดูแลคนป่วย คนรวยดูแลคนจน” เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจนกลายเป็นรายได้ในการพัฒนาโรงพยาบาล และต่อยอดสู่ “ความยั่งยืน” ในอนาคต

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน และนายศักดิ์สิทธิ์ มหารัตน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมเปรียบเสมือนรังผึ้ง ที่ทำหน้าที่ส่งเสริม รวบรวมเรื่องราวของคุณธรรมความดี จนกลายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยคำว่า “คุณธรรม” นั้น คือ พฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็น “พฤตินิสัยที่ดี” โดยได้รับความสนใจจาก โรงพยาบาลหลังสวน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนกว่า 30 คน

 


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

{gallery}/News-PR-2564/31-03-64{/gallery}