A- A A+

S 19775548 

       วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และการสร้างความเข็มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว ณ ห้องสมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถาบันโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

       บันทึกข้อตกลง (MOU) จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร ในระยะเวลา 3 ปี โดยศูนย์คุณธรรม มีขอบเขตความร่วมมือ คือ ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด สนับสนุนและเผยแพร่งานด้านวิชาการ การสร้างนวัตกรรมและค่านิยมด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนต่อการพัฒนาคุณธรรมเชิงพฤติกรรมในสถาบันครอบครัว ผ่านหลักสูตรต้นทุนชีวิต รวมถึงประสานความร่วมมือ จัดสรรบุคลากรเพื่อประสานและดำเนินงาน และสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ข้อตกลงความร่วมมือนี้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า คุณธรรมไม่ใช่เรื่องนามธรรม แต่เป็นพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นพฤตินิสัยที่ดี โดยศูนย์คุณธรรมดำเนินการขับเคลื่อนพลังบวก ภายใต้หลักการโชว์ แชร์ เชื่อม จนกลายเป็นการทำงานร่วมของภาคีสัมพันธ์ ซึ่งพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางในการส่งสัญญาณสู่ประเทศ บนจุดยืนครอบครัวเข็มแข็ง จนเกิดการพัฒนากระบวนการ “สร้างคน สร้างชาติ” และขยายผลสู่ “สังคมคุณธรรม” ต่อไปในอนาคต


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม