เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม

 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาและกำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จำนวน 5 โรงเรียน และ 2) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผลจำนวน 20 โรงเรียน พร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกอบจ.เข้าร่วมเวทีเพื่อทำความเข้าใจนโยบายการสนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกล่าวให้กำลังใจเครือข่ายการศึกษา ในการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน อีกทั้ง นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผอ.อำนวยการกองการศึกษา อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

 


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม