1362 1202 1759 1022 1010 1599 1791 1632 1532 1235 1189 1424 1501 1728 1739 1610 1683 1016 1400 1587 1918 1013 1749 1531 1123 1897 1961 1001 1775 1351 1255 1257 1105 1438 1922 1024 1891 1106 1998 1627 1080 1568 1735 1338 1641 1158 1273 1267 1310 1758 1870 1895 1295 1676 1928 1547 1550 1181 1534 1783 1562 1223 1325 1985 1652 1123 1624 1375 1651 1063 1993 1100 1777 1457 1294 1176 1424 1223 1280 1527 1409 1655 1649 1539 1714 1149 1868 1780 1905 1818 1946 1724 1726 1125 1639 1827 1424 1544 1794 ศูนย์คุณธรรม ยกย่องเชิดชู มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ เป็นองค์กรแห่งการบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม - moralcenter

24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์

 

เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา และ นพ.พิชัย ตั้งสิน รองประธานกรรมการมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 11 (5/2564) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่ออุปการะเด็กชายขาดโอกาสทางการศึกษา โดยนักเรียนของมูลนิธิตั้งสินฯ ทุกคน (มากกว่า 500 คน) ยึดหลัก ป ร ส เป็นคติประจำใจ คือ ประพฤติดี เรียนดี และเสียสละ นอกจากโครงการรับอุปการะเด็กชายขาดโอกาสแล้ว มูลนิธิตั้งสินฯ ยังจัดกิจกรรม “งานเทกระจาด” บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า 1,500 ชุดให้กับคนยากไร้เป็นประจำทุกปี และยังเป็นผู้อุปัฏฐากวัดสระแก้วพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสระแก้วอย่างสม่ำเสมอ อีกด้วย


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม