A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/24-02-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

S 26779672

ศูนย์คุณธรรม จับมือ สวธ.พระนครศรีอยุธยา และ มทร.สุวรรณภูมิ หนุนงานวิชาการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2564 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัด ส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบทบาทความร่วมมือ บูรณาการการทำงานระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมวางแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม 9 เครือข่าย และ กิจกรรมสำคัญให้บรรลุเป้าหมายการ ขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี 2564 (ปีที่ 2) พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 ร่วมวางแผนการดำเนินงานและออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือ การติดตามผล การนำประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กร 3 ระดับ รวมถึงแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรตัวอย่างที่ดำเนินการส่งเสริม คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของกลไกคณะทำงานในแต่ละกลุ่มเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมกลางของเครือข่ายทางสังคม) ตามแผนงาน/ แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตามจำนวนครั้งที่กำหนดในโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลไกคณะทำงานติดตามประเมินผล แบบเสริมพลังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีการกระตุ้น ติดตาม ให้คำแนะนำต่อการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอที่เข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และประชำชนทั่วไปให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและเกิดการขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

{gallery}/News-PR-2563/24-02-64{/gallery}