A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/27-01-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

267471

ศูนย์คุณธรรมจับมือ มรภ.เชียงราย-วัฒนธรรมจังหวัด นำทัพวิชาการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564 โดยมี นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม กล่าวเปิดการประชุมว่า ศูนย์คุณธรรมในฐานะเจ้าภาพหลักด้านการส่งเสริมคุณธรรม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 

ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในปี 2563 ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีให้เกิดผลรูปธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ผ่านคุณธรรมเป้าหมายที่คนเชียงรายกำหนดร่วมกัน ได้แก่ หนึ่ง) การสร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอง) แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน และ สาม) การสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจร ทั้งนี้การขับเคลื่อนอย่างมีพลังต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการมาเสริมหนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือ ข้อมูล องค์ความรู้รวมถึงการสนับสนุนกลไกต่างๆ ในปีนี้จึงได้นำกรอบแนวทางความร่วมมือวิชาการมาหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และขอหารือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในด้านการสนับสนุน 13 เครือข่ายทางสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลไกนำสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายต่อไป


ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ต่างมีความยินดีร่วมดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปี 2564 โดยกล่าวว่าคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมมากในการดำเนินการด้านวิชาการนี้ ซึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากงานนี้คือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเชียงราย รู้สึกภูมิใจที่เชียงรายเป็น 1 ใน 4 จังหวัดคุณธรรมนำร่อง มหาลัยราชภัฏเชียงรายจะทำงานนี้ให้ดีที่สุด ด้านนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ในอนุกรรมการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย กล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมเชียงราย ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับศูนย์คุณธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนด้านวิชาการที่สำคัญ มีความยินดีและพร้อมร่วมสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม กลไกติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง กิจกรรมกลางของเครือข่าย และกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในทุกเรื่อง


นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวปิดการประชุมว่า การดำเนินการด้านวิชาการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายนี้ มีแผนจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรม และประกาศเจตนารมณ์ในจังหวัดเชียงราย ทั้ง 213 องค์กร ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างความสำเร็จของชุมชน องค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการจังหวัดคุณธรรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผลกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 เพื่อยกระดับการทำงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์คุณธรรมจะบูรณาการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมเร่งดำเนินการสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมของ 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายให้เป็นรูปธรรมในปีที่ 2 นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมมีแผนจัดอบรมวิทยากรคุณธรรม (Re-Knowledge) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันหลักสูตรในระยะต่อไป


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ ประมวล บุญมา กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

{gallery}/News-PR-2563/27-01-64{/gallery}