22 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ร่วมจัดกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรในงานสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยกรมอนามัย ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

โดยผู้เข้าร่วมคือบุคคลากรจากศูนย์อนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ศูนย์ รวม 40 คนประกอบไปด้วยศูนย์อนามัยที่ 4 (สระบุรี) ศูนย์อนามัยที่ 5 (นครราชสีมา) ศูนย์อนามัยที่ 6 (ขอนแก่น) ศูนย์อนามัยที่ 7 (อุบลราชธานี) และศูนย์อนามัยที่ 8 (อุดรธานี)

 

       กระบวนการเริ่มจากการบรรยาย “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร”โดย นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยเป็นการให้ภาพของร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้นหลังจากนั้นเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำหนดเป้าหมาย/พันธกิจ มาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรและแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร” โดย อาจารย์ณัช มัศโอดี กระบวนกรที่ร่วมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยกระบวนการเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นไปตามหัวใจของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กรที่ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง คือ 1. ปลูกพลังบวก เน้นการนำเรื่องดีหรือต้นทุนความดีที่มีอยู่แล้วมาเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาองค์กร 2. มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 3. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆ ให้ประสบความสำเร็จแล้วจึงขยายผล

 

       ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำกระบวนการ คือ ศูนย์อนามัยที่เข้าร่วมสามารถกำหนดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งมีแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของกรมอนามัยในการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

 

      ทั้งนี้กรมอนามัยและศูนย์คุณธรรมเป็นภาคีร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และมีแผนการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจุดเริ่มดังกล่าวนำมาสู่การร่วมกับศูนย์คุณธรรมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ศูนย์อนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้

 


ถ่ายภาพและเขียนข่าว
นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย