A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/23-12-63 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

S 12926988 

ศูนย์คุณธรรม ชูโมเดลองค์กรคุณธรรม ร่วมส่งเสริมกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงคุณธรรม

วันที่ 23 ธ.ค.2563 ... ศูนย์คุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1ฯ" เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีบุคลากรจากองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 200 คน ณ รร.รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ


ถ่ายภาพและเขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

{gallery}/News-PR-2563/23-12-63{/gallery}