1758 1623 1616 1798 1545 1149 1480 1604 1616 1651 1519 1629 1943 1460 1013 1176 1137 1994 1296 1887 1559 1266 1796 1547 1730 1466 1531 1701 1475 1727 1372 1566 1307 1410 1596 1112 1058 1328 1364 1559 1966 1221 1491 1704 1915 1467 1477 1884 1685 1860 1517 1222 1133 1973 1263 1564 1548 1740 1675 1026 1601 1630 1952 1979 1894 1010 1301 1817 1014 1518 1368 1875 1060 1288 1811 1152 1350 1302 1244 1244 1833 1677 1868 1062 1509 1074 1645 1547 1151 1699 1462 1812 1246 1863 1214 1069 1688 1107 1764 ศูนย์คุณธรรม จับมือ 6 เครือข่ายอุดรธานี เตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2 - moralcenter

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และ 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็ก และเยาวชน ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

การประชุมฯ เพื่อเป็นการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้ “การสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” โดยในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกำหนดกิจกรรม ปัจจัยเงื่อนไข ตัวชี้วัด และรูปธรรมความสำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวให้กำลังใจภาคีเครือข่ายฯ และ รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับและประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขยายผลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในทุกระดับ โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมให้ลดน้อยลง และนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคม 86 หน่วยงาน จำนวนกว่า 134 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม