A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/17-12-63-2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

IMG 9070

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และ 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็ก และเยาวชน ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

การประชุมฯ เพื่อเป็นการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้ “การสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” โดยในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกำหนดกิจกรรม ปัจจัยเงื่อนไข ตัวชี้วัด และรูปธรรมความสำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวให้กำลังใจภาคีเครือข่ายฯ และ รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับและประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขยายผลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในทุกระดับ โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมให้ลดน้อยลง และนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคม 86 หน่วยงาน จำนวนกว่า 134 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

{gallery}/News-PR-2563/17-12-63-2{/gallery}