วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 

และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับโดย นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการประชุมเตรียมการฯ ดำเนินการภายใต้ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ในประเด็น “วินัยจราจร วินัยสิ่งแวดล้อม และจิตสำนึกใส่ใจส่วนร่วมต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” โดยการดำเนินกิจกรรมในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกันทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่พระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น อยากเห็นหน่วยงานภายนอกมาหนุนเสริมด้านใด เพื่อเป็นการก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการดำเนินการค้นหาสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้น ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนและร่วมแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่าย ในกรอบประเด็น “มีวินัย ใส่ใจส่วนร่วม” เพื่อมุ่งสู่การเป็นพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ, เครือข่ายศาสนา, เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน, เครือข่ายสื่อมวลชน, เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน, เครือข่ายประชาสังคม, เครือข่ายองค์กรชุมชน, เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายเกษตร เข้าร่วม 66 หน่วยงาน จำนวนกว่า 100 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม