A- A A+

S 23068742    

     วันที่ 25 พ.ย.2563 ศูนย์คุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

และนักวิชาการฯ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมาตรฐานด้านคุณธรรม ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารเพิร์ลแบ็งค็อก กรุงเทพฯ

     โดยครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาองค์กรตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรม และเรื่องการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปส่งเสริมในระบบการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ตามแนวทางความร่วมมือที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป


ถ่ายภาพและเขียนข่าว: นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม