A- A A+

S 23068742

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ทิพยประกันภัย มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม และเครือข่ายต่างๆ กว่า 100 คน

ร่วมเรียนรู้บนเส้นทางตามรอยพระราชา ต้นแบบแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี กับโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 10 ตามรอยเสด็จทางรถไฟครั้งแรกของในหลวง รัชกาลที่ 9 เยือนสมเด็จย่า พื้นที่เงาฝน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จังหวัดเพชรบุรี” พร้อมร่วมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเยาวชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ลาภมี ผู้จัดการโครงการฯ ให้การต้อนรับ


     รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง โครงการ “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา” ว่า “ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำหนังสือโครงการตามรอยพระราชาที่คัดสรรแล้ว 9 เส้นทาง 81 แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้คณะครูอาจารย์ ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาศาสตร์พระราชา ลงมือทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ และต่อยอด พร้อมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นอกจากนั้น ยังเป็นการสำนึกรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน จนก่อเกิดเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ชาวบ้านนำมาปฏิบัติตามจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น และตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"


     ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้คุณทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมฯ และประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงห่วงใยครูและนักเรียน เนื่องจากครูเป็นผู้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม พร้อมทั้งได้เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักและเตือนย้ำให้ทุกคนได้รู้ว่าพระองค์ทำไมถึงต้องทำเพื่อประชาชนของพระองค์มากมาย ผ่านโครงการอันเนื่องพระราชดำริฯ จำนวน 4,741 โครงการฯ และทำไมคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยโครงการนี้มีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
1) การกระตุ้นความคิด ผ่านการบรรยายต้นทุนชีวิต จิตอาสาพลังบวก คุณธรรมกับยุคดิจิตอล และความเป็นมาของหนังสือตามรอยพระราชา โดย รศ.นพ.สุริเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมฯ (บนรถไฟ)
2) กิจกรรมถอดบทเรียน สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกิจกรรมตามรอยพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล โดยวิทยากรอาสา จากศิษย์เก่า AFS (American Field Service)โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ
3) เรียนรู้โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และทำกิจกรรม พับกลีบบัวถวายบัวหลวงสัตตบุษย์สมเด็จย่า ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และปลูกข้าวแบบโบราณ ปักกล้า ดำนา เป็นต้น

     โดยคณะครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความสนใจ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีความประทับใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นหลังได้เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” อันทรงคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเดินหน้าสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในอนาคตต่อไป


เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
ภาพข่าว : มูลนิธิธรรมดี