18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม คณะกรรมการบริหาร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ

 

ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 8 (2/2563) ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด      โดยมี นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายถึงกระบวนการสร้างองค์กรคนดี และเยี่ยมชมหอมนุยธรรม : Humanixed Hall : Business with Ethaics Learning Center แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม ได้เล่าถึงประวัติของบริษัท รวมถึงการนำวิกฤตขององค์กร มาสร้างเป็นโอกาส มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในบริษัท องค์กรที่ล่มสลายส่วนใหญ่ เพราะไร้คุณธรรม และไม่พัฒนา ส่วนบริษัทที่ประสบความสำเร็จ คือบริษัทที่มีคุณธรรม และต้องมีการพัฒนา จนก่อเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทไลอ้อนฯที่เดินหน้าสร้าง “องค์กรคนดี” เป็นองค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กร คือยกย่องคนดี ส่งเสริมคนเก่ง และมีการกำหนดกรอบจริยธรรม 4 ข้อ 1) ไม่ผิดต่อกฏหมาย 2) ไม่ผิตต่อกฏบริษัท 3) ไม่ผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 4) ไม่เสียใจภายหลัง และมีความเชื่อว่า การสร้างคนดีให้เก่ง ทำได้ไม่ยาก เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นสุข      นายวีระ โรจนพจนรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณ ที่ได้มาเรียนรู้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มี่ค่า และเรียนรู้เพื่อได้เรียนรู้ที่ดี ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแค่ชั่วเวลาข้ามคืน แต่เกิดจากประสบการณ์ที่สะสมมานาน ถือว่า เป็นองค์กรต้นแบบที่โดดเด่น และอยากจะขอความร่วมมือที่จะนำไปเป็นต้นแบบต่อไปในอนาตต


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม