1407 1163 1276 1998 1214 1809 1756 1548 1657 1238 1935 1521 1754 1331 1156 1392 1282 1656 1852 1379 1664 1267 1202 1754 1188 1808 1746 1722 1222 1254 1789 1593 1466 1179 1411 1024 1187 1108 1745 1542 1335 1250 1743 1682 1772 1476 1831 1600 1235 1361 1731 1766 2000 1196 1284 1245 1500 1149 1344 1501 1996 1196 1066 1856 1419 1807 1091 1408 1882 1887 1198 1360 1898 1715 1278 1168 1450 1290 1629 1034 1726 1151 1245 1879 1908 1342 1908 1153 1773 1609 1293 1317 1550 1622 1511 1289 1316 1876 1252 ศูนย์คุณธรรม ร่วมมือ ภาคีวิชาการและแกนนำเครือข่ายทางสังคม ขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปี 2 - moralcenter

13 พฤศจิกายน 2563 นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ช่วงเช้า) ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นหารือแนวทางการยก (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุน เป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 บนหลักการจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่, การดำเนินโครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง, การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่2 และถอดบทเรียน Case /กรณีองค์กรคุณธรรมที่นำมติสมัชชาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการหารือบทบาทและแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม

(ช่วงบ่าย) นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้ประเด็นการหารือเป้าหมายกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 8 เครือข่าย ปีที่ 2 ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ และร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวมของจังหวัด (ปีที่ 2) เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงาน การบูรณาการและเสริมหนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายสาโรช กาญจนพงศ์ กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนในทุกภาคส่วน โดยการจัดทำแผนฯ นั้น จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับ “คุณธรรม” ภายใต้การกำหนดตัวชี้วัดขององค์กรและจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีวิชาการ (ช่วงเช้า) และแกนนำเครือข่ายทางสังคม 8 เครือข่าย (ช่วงบ่าย) ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 30 คน

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม