A- A A+

S 23068742   

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยเชียงราย

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

     โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ เสริมหนุนเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีที่ 2 และความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิชาการ อาทิ การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่, การดำเนินโครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การดำเนินโครงการวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง, การอบรมพัฒนาศักภาพแกนนำ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 และการถอดบทเรียนกรณีองค์กรคุณธรรมที่นำมติสมัชชาคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน

      ทั้งนี้ 5 สถาบันอุดมศึกษาต่างยินดีสนับสนุนในฐานะภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ โดยพร้อมร่วมสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่หนุนเสริมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ การศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ การติดตามประเมินผล การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม และยินดีร่วมรณรงค์ส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้ชาวเชียงรายมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น โดยมีแผนนำผลงานมาโชว์ แชร์ ช่วย เชื่อมร้อยความดี พร้อมประกาศ ยกย่องเชิดชูมอบเกียรติบัตรให้องค์กร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบในงานตลาดนัดคุณธรรม ปี 2564 ต่อไป


ข่าว จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย