A- A A+

S 23068742

     วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้กำลังใจเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ในงาน “กาดหมั้ว คัวชาติพันธุ์”

ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G จัดโดยเมืองสุขสยาม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย, โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา และเครือข่ายชุมชนจังหวัดเชียงราย นายยงจิรายุ อุปเสน ได้เป็นวิทยากรในเวที และกล่าวชื่นชมเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในชีวิตวิถีใหม่ ที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต้องจับมือเป็นหุ้นส่วนทางสังคมก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงชาติพันธุ์และสุขภาพ การเสวนา มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตลอดจนเสื้อผ้าหลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์ เครื่องเงินแท้จากคุ้มเงิน 925 และเครื่องดนตรีขับซอล้านนา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากคณะแม่ครูจำปา แสนพรม เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมทางเหนือ และกิจกรรมสาธิตมรดกภูมิปัญญาการนวดแบบล้านนา จากโฮงฮอมพญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา อาทิ ย่ำขาง ตอกเส้น เช็ดใบไม้ แหกเขาควาย นวดเอาม่าน เป็นต้น

       การร่วมกิจกรรมในวันนี้ทำให้เครือข่ายคุณธรรม โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล โฮงฮอมพญ๋า โรงยาหมอเมืองล้านนา และเครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์ ซึ่งทำงานกับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและก้าวพลาด ได้เกิดพลังใจในการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ผ่านหลักคิดให้กำลังใจ ให้อภัย ยอมรับ และมอบโอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี และทำให้ประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงานได้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี และร่วมสร้างสังคมคุณธรรมร่วมกันต่อไป

 

 


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์/ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายถาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ