1080 1581 1566 1621 1220 1118 1295 1932 1868 1287 1228 1091 1909 1383 1837 1435 1556 1914 1572 1224 1120 1169 1433 1510 1861 1203 1599 1925 1916 1912 1868 1517 1694 1626 1495 1825 1559 1877 1035 1627 1781 1072 1245 1836 1041 1234 1688 1202 1129 1814 1831 1451 1184 1459 1113 1659 1519 1205 1769 1317 1896 1872 1077 1317 1968 1384 1666 1407 1582 1512 1876 1939 1869 1500 1490 1892 1766 1773 1985 1321 1529 1531 1548 1328 1236 1723 1779 1988 1456 1935 1799 1536 1576 1414 1591 1450 1507 1510 1172 ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดโครงการ My Morals “การปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยยุคเปลี่ยนผ่าน” - moralcenter

      1 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่านและกิจกรรมโรงละครเล็กเด็กช่างอ่าน ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

     สำหรับโครงการฯ เป็นโครงการที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อเน้นคุณธรรมในรูปแบบวิถีใหม่ Moral in New Normal 3 ข้อสำคัญ คือ (1) ความเห็นอกเห็นใจ-รับรู้ถึงความรู้สึกที่คนอื่นเป็นอยู่ (2) ความสามัคคี-พฤติกรรมด้านความร่วมมือ ด้านการยอมรับผู้อื่น การรับผิดชอบ ด้านการแบ่งปัน และ (3) ความเท่าเทียม-ความเข้าใจ เชื่อมั่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการอ่าน หนังสือที่ผ่านการคัดสรรที่ส่งเสริมคุณธรรม “Moral in New Normal” ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย แก่สาธารณะชนได้นำไปใช้ประโยชน์ และกระตุ้นให้ผู้ปกครอง สนใจในหนังสือภาพสำหรับเด็ก

     ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า โครงการ “My Moral” เป็นโครงการคัดสรรนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมคุณธรรม โดยเน้นไปที่คุณธรรมที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ ซึ่งนับเป็นโครงการที่ส่งผลดีกับหลายภาคส่วนในอนาคต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสร้างโครงการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณธรรมตั้งแต่เด็กเพิ่มขึ้น


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม