A- A A+

IMG 6416

     วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” และสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณะกรรมการฯ เด็ก และเยาวชน เข้าร่วม

     นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมีการประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการผลิต และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการใช้สื่อในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ซึ่งมีผู้สมัครส่งคลิปเข้าประกวดถึง ๑,๕๒๕ คลิป โดยผู้ชนะเลิศการประกวด ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านตาลดำ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีม Nicotine รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านคอนสา และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีมลูกหมู ทีม Saohong film (โรงเรียนบ้านเสาหงส์) ทีมรวมพลังทำดี ทีมครูทำหนัง ทีม BT-School ทีม Check Check Film โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

     นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรม
การเสวนา “สื่อ กับ วัฒนธรรมไทย ในยุค 4.0” โดยมี พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ พระยุค 4.0 ผู้เผยแพร่ธรรมะในโลกออนไลน์ นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้

     “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วธ.หวังว่าเด็กและเยาวชน จะเป็นเครือข่ายผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งมีบทบาทในการใช้สื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี เพื่อสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติสืบไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่