วันที่ 28 กันายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ  ดร.แหวนทอง บุญคำ คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้สมุดบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform ผ่านแอพพลิเคชั่น Moral Touch

 

โดยมีผู้เข้ารับการทดลองใช้งานประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 30 คน โดยการทดลองใช้งานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รู้จักแอพมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการค้นหาสื่อองค์ความรู้ที่สนใจได้สะดวกมากขึ้น มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมในยุคดิจิทัลได้อย่างดี


เขียนข่าว :  ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถ่ายภาพ : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ