วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม โดยนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา"

ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คนจากเครือข่ายโรงเรียน 10 แห่ง ประกอบด้วย ร.ร.ซับม่วงวิทยา ร.ร.วังไพรวิทยาคม ร.ร.บ้านโคกไพล ร.ร.เพชรรัตนราชสุดา ร.ร.บ้านเขาดิน ร.ร.บ้านเขาเลื่อม ร.ร.บ้านโคกปราสาท ร.ร.ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ร.ร.บ้านรัตนะ และร.ร.ตาพระยา

 

โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย บรรณสาร อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีทักษะการจัดทำโครงงานคุณธรรม และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม