A- A A+

IMG 6416


     วันที่ 14-15 กันยายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม นำโดยนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม"

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จ.พังงา จ.ภูเก็ต และจ.ระนอง เข้าร่วมการประชุม กว่า 100 คน

     สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กร โดยร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และระดมความเห็นวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน/ กิจกรรมขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม รวมถึงร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับศูนย์คุณธรรมในการร่วมสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป


ขียนข่าวและถ่ายภาพ: นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม