9 กันยายน 2563​ นายวีระ โรจพจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฟังความเห็นภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรมกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติในสังคมไทยปัจจุบัน” และได้บรรยายพิเศษ “ปรากฏการณ์คุณธรรมในสังคมไทย”

และกล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมได้ขยายผลการจัดงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 4 จังหวัด ในปี2563​ คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งผมได้เห็นพลังของหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรของตนเอง และในจังหวัดตนเองหลายหน่วยงาน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่แต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์วิกฤติ และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่มเครือข่าย พร้อมร่วมกันเสนอแนะรูปแบบการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมในอนาคต ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ – ๒๐๕ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี


       รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอบทบาทของศูนย์คุณธรรมต่อการส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต


       ในการจัดเวทีครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็น เป็นหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน ร่วม ๑๓๒ องค์กร และภาคีสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่