1379 1517 1147 1735 1030 1371 1445 1100 1054 1581 1728 1689 1979 1293 1482 1271 1557 1039 1741 1846 1104 1231 1449 1606 1614 1379 1347 1222 1736 1045 1201 1598 1814 1882 1539 1630 1963 1047 1338 1367 1266 1491 1375 1232 1903 1843 1289 1288 1347 1553 1932 1469 1680 1724 1151 1796 1895 1693 1903 1536 1649 1355 1204 1513 1424 1802 1687 1242 1567 1208 1149 1606 1535 1214 1294 1996 1049 1870 1212 1732 1813 1724 1627 1912 1360 1087 1808 1318 1534 1232 1555 1953 1727 1836 1073 1048 1520 1310 1582 ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม เข้าพบองคมนตรี ขอคำแนะนำทิศทางสืบสานศาสตร์พระราชา “9 เส้นทางตามรอยพระราชา” - moralcenter

      วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายไพบูลย์ สำราญภูติ นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

เข้าพบ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อนำเรียนความคืบหน้าและขอคำแนะนำการดำเนินงาน สืบสานศาสตร์พระราชา “หนังสือ 9 เส้นทางตามรอยพระราชา” ณ ทำเนียบองคมนตรี

       ทั้งนี้ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เน้นย้ำเรื่องความเชื่อมโยงของสถาบันครอบครัว ชุนชน และอำเภอ ผสมผสานกับกลไกระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคง ความสุข และความยั่งยืน โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครอบครัว ยังต้องเน้นมิติทางวัฒนธรรม และเรื่องของ “คุณธรรม” ร่วมกับการสร้างผู้นำในชุมชนในช่วงอายุที่หลากหลาย บนหลักองค์ความรู้ของแต่ละบริบทของพื้นที่/ชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าและทันสมัย

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม