วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข” เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน 210 องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งจังหวัด เพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน  และพระเมธีวชิโรดม อธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน  การบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม   การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรคุณธรรม  พร้อมทั้งเปิดเวทีภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย“ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน 48 บูธ  ผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน  ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งนี้เป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนเชียงราย สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ การสำรวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม ให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย สร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ ช่วย เชื่อม” ถอดบทเรียนขยายผลให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายทุกพื้นที่                                                                                      

 

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย  พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  มีการส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  การสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัดได้แก่ “สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงาน” การค้นหายกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง  และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำบุคลากร  ที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ต่อไป                               

 


ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)