วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1-2 โรงแรมนภาลัย อำเภออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม การบรรยายพิเศษ คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และการบรรยายพิเศษ “เรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม” โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล (การพัฒนาองค์กรคุณธรรม) ว่าที่ร้อยตรีเวียงสงค์ มณี (ธรรมนูญชุมชน) และ นายไกรสร พิมพ์ประชา (การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐาน)

          ด้าน นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกันเรื่องของคุณธรรมกลับมีความลดน้อยลง ซึ่งการอบรมวิทยากรคุณธรรมในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและขยายผลไปสู่สังคม ครอบครัว ชุมชน อำเภอ และจังหวัดให้เกิดคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมน่าอยู่ และนำไปสู่ความสงบสุขในประเทศ

          การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำพู และจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกว่า 110 คน

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม