A- A A+

News14052020 2 

                            วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมแกนนำคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย13 เครือข่าย

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  และผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย    

                           นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การทำงานส่งเสริมคุณธรรมต้องกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  ต้องทำให้เรื่องคุณธรรมกลายเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ และมุ่งเป้าให้งานคุณธรรมแผ่ขยายไปทั่วทั้งจังหวัด  โดยในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS  จังหวัดเชียงราย ในงานมีกิจกรรมสำคัญคือ การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกับองค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย ขณะนี้มีหน่วยงานตอบรับมาแล้วกว่า 160 องค์กร  และมีหน่วยงานจิตอาสาร่วมสนับสนุนออกบูธนิทรรศการจำนวน 26 หน่วย 

                             การรวมพลังในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายต่างให้ความสำคัญ และพร้อมขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมเชียงรายให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยคณะทำงานมีแผนจัดประชุม 3 เดือนต่อครั้ง และทั้ง 13 เครือข่ายจะกลับไปประชุมหารือเพื่อทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมหลังงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดต่อไป  


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย