1226 1154 1155 1662 1805 1946 1346 1733 1694 1399 1777 1512 1328 1454 1853 1729 1992 1738 1516 1167 1378 1000 1011 1570 1389 1628 1315 1266 1773 1849 1521 1095 1259 1101 1347 1784 1458 1896 1098 1740 1245 1219 1775 1880 1804 1679 1660 1908 1914 1825 1299 1977 1690 1023 1287 1575 1977 1205 1387 1677 1729 1953 1149 1793 1839 1185 1303 1735 1837 1792 1367 1109 1264 1577 1036 1075 1037 1306 1332 1695 1418 1328 1808 1932 1619 1893 1975 1477 1867 1557 1521 1977 1366 1492 1627 1808 1208 1212 1941 ศูนย์คุณธรรมจัดกระบวนการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรม มุ่งเน้นเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและชุมชน - moralcenter

วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและชุมชน

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้ร่วมทดลองใช้เครื่องมือและกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเริ่มจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อธิบายถึงความเป็นมาของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และลักษณะของมาตรฐานด้านคุณธรรมที่เป็นแนวทาง (Guideline) และเครื่องมือช่วยสำรวจและส่งเสริมคุณธรรม ที่องค์กรและชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบท

หลังจากนั้น คุณณัช มัศโอดี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกิจกรรมวันแรกเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมทดลองทำแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรและชุมชน และร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองจากผลประเมิน หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมค้นหาจุดเด่นขององค์กร การกำหนดเป้าหมายด้านคุณธรรมขององค์กร พันธกิจด้านคุณธรรมขององค์กร และกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร

สำหรับกิจกรรมวันที่สอง เริ่มจากสะท้อนการเรียนรู้จากกิจกรรมวันแรก หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดแผนส่งเสริมคุณธรรม และตัวชี้วัดเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากองค์กร โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานด้านคุณธรรมที่กำหนดร่วมกันในวันแรก

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้แทนจากองค์กรเข้าร่วมจำนวน 4 องค์กร ประกอบไปด้วย กรมการศาสนา กรมอนามัย บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และชุมชน 2 ชุมชน คือ บ้านม้าร้อง และบ้านทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

การทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมด้วยงานกระบวนการในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านคุณธรรมระหว่างองค์กรและชุมชน ซึ่งรวมทั้งศูนย์คุณธรรมที่ได้ทดลองเข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วย ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือและแนวทางในการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรมแล้ว องค์กรและชุมชนที่เข้าร่วมยังได้แผนส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถนำไปทดลองปฏิบัติได้ต่อไป

                 


เขียนข่าว: เปรมกมล สมใจ/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
ภาพถ่าย :  จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม