วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นำโดย นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและมาตรฐานคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 14 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำหรับบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลมีมาตรฐานอาชีพและมีคุณธรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันและบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีมาตรฐานด้านคุณธรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้มีทักษะ ความสามารถ และมีคุณธรรม เผยแพร่ความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม และเพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และยอมรับมาตรฐานด้านคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี

                 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย :  จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม