วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี 6 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน ร่วมประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) จังหวัดอุดรธานี

                    ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการภายใต้หลักของความรับผิดชอบ การช่วยเหลือเกื้อกูล และความมีวินัย บนพื้นฐานการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี เปรียบเสมือนช่องทางในการรวมพล รวมพลัง และพื้นที่ในการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม

                    ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง “คุณธรรมเชิงคุณภาพ” โดยมีการผนึกกำลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ภายใต้การร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม 87 องค์กร จำนวนกว่า 100 คน

                     สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี มีกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม" ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมธนกร 1 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม