1652 1629 1310 1239 1886 1716 1390 1498 1227 1915 1885 1236 1390 1253 1444 1250 1718 1905 1912 1570 1834 1568 1850 1642 1092 1449 1161 1085 1152 1161 1130 1512 1101 1914 1130 1727 1790 1085 1001 1679 1734 1846 1520 1771 1383 1398 1967 1755 1277 1503 1753 1819 1258 1455 1695 1471 1180 1138 1822 1572 1297 1021 1040 1205 1572 1628 1534 1225 1279 1513 1561 1630 1797 1493 1024 1935 1917 1211 1616 1708 1145 1908 1734 1299 1066 1338 1671 1209 1309 1029 1622 1012 1796 1611 1890 1253 1693 1967 1265 ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลัง จังหวัดเชียงราย เดินหน้าเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย - moralcenter

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2563​ นายภาสกร​ บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย​เป็นประธานเปิดการประชุม​ พร้อมด้วยผู้แทน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

และ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 13 เครือข่าย ร่วมประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

     ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้ระยะเวลา 3 ปี โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมวางแผน/แสดงความคิดเห็น ภายใต้กลไกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ด้าน นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า ผมพูดเสมอว่าเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมที่จับต้องได้ยาก แต่ในการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่จับต้องได้ เนื่องด้วยเรามีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน ภายใต้ 3 เรื่องหลัก คือ เรื่องจิตสำนึกส่วนรวมต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน และเรื่องวินัยจราจร โดยคุณธรรมนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างที่งอกเงยขึ้นในจังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับความสนใจจาก เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายเกษตรกรคุณธรรม เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม และเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม เข้าร่วมจำนวนกว่า 170 คน

 

     สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม