วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 เครือข่าย ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องดาวดึงส์ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนบนพื้นฐานความสุขและขยายผลสู่ความยั่งยืน โดยปีที่ 1 ดำเนินการภายใต้การวางแผนโครงสร้าง ปีที่ 2 นำสู่การขับเคลื่อนปฏิบัติ/ขับเคลื่อน และปีที่ 3 ขยายผลสู่การเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้การดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิ ตู้ปันสุข โรงทาน และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของเครือข่ายต่อร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นข้อตกลง/แนวทาง และนำไปปรับใช้สู่การปฏิบัติ โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายการเกษตร เข้าร่วม 69 หน่วยงาน จำนวนกว่า 100 คน

     สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม