1742 1347 1140 1010 1417 1701 1592 1031 1649 1377 1135 1860 1941 1814 1614 1313 1207 1775 1716 1661 1760 1394 1168 1544 1014 1447 1429 1414 1237 1368 1530 1236 1586 1874 1819 1290 1092 1439 1422 1469 1899 1372 1154 1752 1214 1177 1951 1301 1192 1086 1726 1749 1311 1132 1724 1601 1447 1153 1812 1591 1089 1270 1846 1669 1847 1431 1231 1122 1046 1582 1638 1589 1259 1784 1872 1770 1506 1272 1360 1168 1771 1545 1504 1729 1913 1224 1855 1539 1099 1723 1625 1478 1074 1189 1360 1605 1793 1329 1206 ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ ป.ป.ช. และ NBT ผนึกกำลังคุณธรรมตามวิถีพอเพียง ร่วมค้นหาฮีโร่ต้านโกง ณ “สวนล้อมศรีรินทร์” - moralcenter

          29 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมผลิต “รายการฮีโร่ต้านโกง” ตอน สร้างคุณธรรมตามวิถีพอเพียง ณ สวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

          ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ นายบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้ประเด็ดการสัมภาษณ์ถึงจุดกำเนิดของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้าง/สังคม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตต่อไป

          สำหรับรายการ ฮีโร่ต้านโกง เป็นรายการเรียลลิตี้ เกี่ยวกับการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และปราศจากการคอรัปชั่น ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20.30 - 20.55 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 2 HD

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม