รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่มีวิกฤตจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

แต่พฤติกรรมการแสดงออกของพี่น้องคนไทย ปรากฎการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวาง ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก ที่รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลรายงานข่าวสถานการณ์คุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ได้แก่

                        อันดับ 1  การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ที่เห็นความร่วมมือทั้งหมอ พยาบาล บุคลากรและพี่น้องประชาชนที่ต่างเห็นใจ ให้กำลังใจ ทั้งๆ ที่อยู่ในสถานะวิตกกังวลทุกฝ่าย แต่ทุกฝ่ายร่วมใจกันเป็นพลังสามัคคี

                        อันดับ 2  อาสาสมัคร โดยเฉพาะพี่น้อง อสม. ที่แม้ว่าต้องลำบาก แต่เต็มใจลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านช่วยกันคุมเข้ม ให้ข้อมูลช่วยเหลือ และเกิดกระแสจิตอาสา น้ำใจแบ่งปันไปทั่ว

                        อันดับ 3  การบริจาคอาหารและสิ่งของที่มีบุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิลปิน ดารา แบ่งปันเกิดปรากฎการณ์ ข้าวจากอิสานแลกปลาจากภาคใต้ บนความพอเพียงอย่างงดงาม

                        อันดับ 4  ตู้ปันสุข ที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม The Little Free Pantry  ที่อยากแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม แบบที่สามารถแบ่งปันเติมเต็มโดยใช้ตู้กับข้าวเป็นสื่อกลาง จนโด่งดังและแพร่ไปทั่วทั้งประเทศ

                        อันดับ 5  การใช้สื่อ Digital เป็นสื่อกลางส่งกำลังใจทั้งในรูปแบบเพลง คลิปดีๆ แบ่งปัน เกิดการสร้างพลังบวก มิตรไมตรี ต่อทุกสาขาอาชีพแม้แต่นานาชาติ

                        อันดับ 6  ไทยยืน 1 ในอาเซียน ในการมีวินัยและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบทั้งการรักษาระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย check in ใช้ระบบไทยชนะ QR code เพื่อคุมสถานการณ์

                        อันดับ 7  วิถีชีวิตแบบใหม่ เกิดพฤตินิสัยที่ทุกคนเริ่มใช้หลักสุขศึกษามาปรับใช้เป็นวิถีชีวิต รวมทั้งการใช้ระบบสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีในการสร้างงานนวัตกรรมมากมาย

            แต่มีคุณธรรมจากด้านที่ยังน่าเป็นห่วงในสังคมไทย ได้แก่

                        อันดับ 8  การกักตุนสินค้า

                        อันดับ 9  การฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน

                        อันดับ 10  ขยะจากพิษโควิด ที่ยังขาดประสิทธิภาพการจัดการ

                         รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดพฤตินิสัยที่ดีต่อผู้คนทั้งทุกกลุ่มวัย ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ หากพฤตินิสัยที่ดีดำรงอยู่จนเกิดเป็นวิถีแห่งคุณธรรมด้วยจิตสำนึกในผู้คน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ย่อมส่งผลการยกระดับคุณภาพพลเมืองให้ไทยก้าวสู่ประเทศที่มีคุณธรรม ทั้งพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา ที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมอย่างยิ่ง ยืนผงาดในเวทีโลกต่อไป”

 


 

เขียนข่าว : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม