A- A A+

News14052020 2 

                           วันที่ 26 มิถุนายน 2563  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างเครือข่ายสังกัดรัฐสภา" และกิจกรรม "การให้คำปรึกษาเครือข่ายคุณธรรมภายในองค์กร" เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนส่วนราชการในสังกัดรัฐสภาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

                           โดยมี พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อดีตประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง "การประเมินตนเองสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม" ให้กับข้าราชการจากส่วนงานในสังกัดรัฐสภาประมาณ 100 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ว่าการพัฒนาคุณธรรมไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากตัวเรา อีกทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติเพื่อส่งต่อความดีไปสู่คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงานและองค์กรต่อไป

 


 

เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : ชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม