วันที่ 25 มิถุนายน 2563  กรมอนามัย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต  ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหินชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม มาสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อพัฒนาแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 70 คน

 

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมอนามัย ทุกเขตพื้นที่ เกิดแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต เป็นองค์กรคุณธรรม ที่มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำการประเมินต้นทุนความดีและคุณธรรมขององค์กร  Work Shop เพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานบนฐานคุณธรรมต่อไป

 


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม