News14052020 2 

                            23 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เจริญเคเบิ้ลทีวี ร่วมบันทึกเทปรายการ The Vision ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

                            ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นสัมภาษณ์ เรื่องการดำเนินงานภายใต้ค่านิยมองค์กรบนหลักความกตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตามวิถีชีวิตตนสมบูรณ์ การส่งเสริมคุณธรรมผนวกกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลความสำเร็จสู่ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศ

สำหรับรายการ The Vision เป็นรายการสัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยออกอากาศทาง Cable Channel 37 HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 15.30 น.

 


 

เขียนข่าว : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม