A- A A+

News14052020 2 

                    19 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เจริญเคเบิ้ลทีวี ร่วมบันทึกเทปรายการ The Vision ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

                      ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นสัมภาษณ์ เรื่องการบริหารงานบนพื้นฐานการสร้างความสมดุลบนหลักของคุณธรรม “ความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ” ปัจจัยความสำเร็จ/ความดีงานที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงเป้าหมายในอนาคตขององค์กรในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน

                   สำหรับรายการ The Vision เป็นรายการสัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยออกอากาศทาง Cable Channel 37 HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 15.30 น.

 


 

เขียนข่าว : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม