1633 1158 1514 1693 1559 1810 1832 1469 1106 1007 1333 1723 1671 1830 1301 1752 1064 1639 1126 1364 1113 1972 1532 1966 1684 1545 1352 1766 1467 1392 1994 1997 1564 1171 1879 1910 1551 1132 1627 1290 1199 1869 1764 1866 1767 1788 1216 1817 1428 1854 1800 1788 1335 1135 1572 1444 1612 1515 1423 1174 1529 1061 1218 1276 1208 1894 1932 1975 1316 1694 1507 1600 1239 1921 1157 1628 1565 1062 1939 1783 1719 1645 1223 1928 1554 1345 1497 1545 1200 1955 1568 1066 1640 1645 1410 1813 1082 1753 1470 “ศูนย์คุณธรรม ร่วมส่งเสริมกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรคุณธรรม” - moralcenter

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2”

ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้บุคลากรทำงานด้วยจิตมุ่งบริการและทำงานด้วยความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพี่เลี้ยงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ / สถานแรกรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวนกว่า 30 คน

โดยศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมบรรยาย อภิปราย และจัดกิจกรรม ในแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจด้วยพลังบวก” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชมวิดีทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบองค์กรคุณธรรม การประเมินความเครียดจากสถานการณ์ Covid-19 ค้นหาความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายและจัดทำโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ให้ความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยคุณธรรมเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต


 

เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน