A- A A+

News14052020 2

            วันที่ 8 มิถุนายน  2563  รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรม รวมพลังคุณธรรม Moral Fight  Covid  ร่วมบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย

  และครูเชาวลิต  สาดสมัย  ครูศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม  8 เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  ณ  ชุมชนวัดดาวดึงษาราม  และศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8

 

          โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค   ให้กับ ผู้สูงวัย  ผู้พิการ เด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กันในช่วงสถานการณ์โควิด 19  ได้รับการสนับสนุน นมกล่อง  จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย น้ำดื่มจากบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  หน้ากากอนามัย  ซึ่งชุมชน ได้มีการจัดระบบการมอบสิ่งของ มีแอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนมัย  เว้นระยะห่าง     

 


 

เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์  / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม