A- A A+

01.jpg

         วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะของการจัดการความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร รวมทั้งขยายผลไปสู่เครือข่าย

         การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 15 คน จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยาย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการจัดการความรู้กับคุณสุรีพันธุ์ เสนานุช วิทยากรด้านการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน

         กระบวนการอบรมในครั้งนี้มี เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน การยกกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ การทดลองฝึกปฏิบัติ ประเด็นสำคัญของการอบรม ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงาน การออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ เครื่องมือในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ทักษะในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ เครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

         หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้อยู่ที่เป้าหมายที่ต้องมีความชัดเจน เพื่อเลือกสรรความรู้ที่มีคุณค่ามาใช้ประโยชน์ เปรียบเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่เมื่อติดถูกแล้วกระบวนการต่อไปจะชัดเจน ซึ่งการจัดการความรู้ที่ดีต้องสกัดความรู้มาจากประสบการณ์ ทั้งจากเรื่องที่ประสบความสำเร็จและความผิดพลาด เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมถึงปรับปรุงพัฒนางาน ด้วยเหตุนี้การจัดการความรู้จึงเป็นการจัดระบบการเรียนรู้ขององค์กรเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

         ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทดลองออกแบบกระบวนการจัดการความรู้จากเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยประเด็นที่แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ ได้แก่ บุคลากรปลอดภัยจากโควิด 19 ผู้สอนมีความพร้อมในการสอนอออนไลน์ ความสามารถคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีในสถานศึกษา การให้บุคลากรหันมาออกกำลังกายมากขึ้น

         ช่วงท้าย วิทยากรได้เน้นย้ำถึงงานจัดการความรู้ว่า การจัดการความรู้ไม่ใช่เครื่องมือสำเร็จรูป แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจำแนกแยกแยะหาความรู้ที่มีคุณค่าตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และคาดหวังว่ากระบวนการนี้จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานบนฐานของความรู้

         หลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (KM for Social Change)” ศูนย์คุณธรรมดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย และรุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         สำหรับการดำเนินการในช่วงต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อาจมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าอบรม ทางศูนย์คุณธรรมจึงขอยกเลิกการจัดอบรม และจะมีการปรับรูปแบบเผยแพร่ความรู้ในส่วนนี้ต่อไป ซึ่งสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม


 

เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: เนตรนภา หนองแบก/กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย