A- A A+

005

          วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยตาปี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการด้านวิชาการ

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี ถนนบายพาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เพื่อเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดนำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต โดยมีกำหนดระยะในการดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

          ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้แก่นการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและภายใต้หลัก “เมืองคนดี” โดยพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้หลักวิถีวัฒนธรรม ความดี ความโดดเด่นของภาคใต้ ร่วมถึงการแสดงความร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต บนหลักการมองภาพรวมของชุมชน อำเภอ จังหวัด และนำไปสู่ประเทศที่เต็มเปี่ยมไปด้วย “คุณธรรม”


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม