A- A A+

01

          วันที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม โดยคุณสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์และบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ ประมาณ 60 คนเข้าร่วมการประชุมฯ ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

          โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโครงการที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่สภาเทคนิคการแพทย์ มีปณิธานให้คณะเทคนิคการแพทย์ในแต่ละสถานศึกษามุ่งเน้นผลิต "นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม" ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดทำโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินงาน สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 1 คณะทำงานโดยคณะอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา จัดกิจกรรมทบทวนข้อปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นบัณฑิตคุณธรรม เกิดผลลัพธ์เป็นข้อตกลง ภายใต้ 3 โครงการย่อยประกอบด้วย 1) โครงการน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เข้าเรียนตรงเวลา) 2) โครงการไปด้วยกันไปได้ไกล (เพื่อนช่วยติวเพื่อน) และ 3) โครงการการแต่งกาย (แต่งกายถูกระเบียบ) และสำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 2 คณะทำงานโดยคณะอาจารย์ จัดกิจกรรมระดมสมองสู่การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ขึ้น เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงาน โดยศูนย์คุณธรรมได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติม เช่น เพิ่มพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อโชว์ แชร์ เชื่อมผลงานในรูปแบบตลาดนัดความดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลต้นแบบมาสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ตรงแก่บุคลากร รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมยกย่อง ชื่นชมหรือจัดประกวดบุคคลต้นแบบของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม ยินดีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิต ให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม