วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี 6 เครือข่าย จัดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี

ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและเผยแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล “อุดรธานีจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านกลไก องค์ประกอบคณะทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อน 6 เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน และเพื่อเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี บนพื้นฐานการกำหนดประเด็นหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี การกำหนดร่างการจัดงาน รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการและนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ/การสนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม นี้

          ทั้งนี้ นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งานที่เกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรม แต่เมื่อมีการเริ่มปฏิบัติแล้ว “งานคุณธรรม” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดอุดรธานีนั้น มีการขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย โดยมีการจัดการประชุมมาทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งผลจากการประชุมนำมายกร่างแผนงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และขยายผลสู่แผนการขับเคลื่อน “อุดรธานีจังหวัดคุณธรรม”

          ด้านนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 - 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี เน้นการส่งเสริมคุณธรรมในเรื่อง “วินัยและจิตอาสา” โดยมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับชุมชน อำเภอ และองค์กรคุณธรรม ภายใต้การดำเนินวิถีชีวิตและการต่อยอด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของคำว่า “คุณธรรม” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมจำนวนกว่า 76 หน่วยงาน 120 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม