A- A A+

005

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบุคลากรแกนนำซึ่งเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว.เข้าร่วมกว่า 50 คน

​          เวทีทำความเข้าใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดขึ้นตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สู่องค์กรคุณธรรม ตามแนวทางปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ซึ่งเป็นนโยบายภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเน้นเรื่องการทำความเข้าใจกระบวนการกล่อมเกลา สร้างวัฒนธรรมที่ดีด้านคุณธรรมในองค์กร ตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดและอภิปรายแลกเปลี่ยน กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ในโจทย์ร่วม ที่ว่า “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” พร้อมทั้งนำความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรม มาร่วมคิด ร่วมทำ เป็นแนวทางในการกำหนดแผนกิจกรรมที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม จนเป็นค่านิยม ประกาศปฏิญญาคุณธรรมร่วมกันเป็นค่านิยมหลักขององค์กร ที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม