1570 1446 1009 1993 1009 1703 1018 1307 1769 1168 1549 1372 1134 1401 1219 1765 1782 1215 1715 1301 1663 1541 1207 1952 1898 1258 1819 1425 1132 1702 1485 1929 1598 1655 1950 1835 1793 1736 1309 1817 1873 1260 1350 1846 1387 1544 1712 1011 1982 1579 1322 1124 1251 1278 1816 1611 1055 1430 1705 1059 1833 1040 1966 1981 1510 1831 1114 1228 1018 1963 1195 1868 1249 1307 1699 1757 1771 1849 1890 1363 1455 1788 1688 1661 1111 1307 1289 1734 1358 1610 1905 1323 1160 1999 1049 1792 1334 1109 1123 ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ป.ช. และจังหวัดอุดรธานี พัฒนาแกนนำ "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - moralcenter

          วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปี 2563 รุ่นที่ 1

ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 2 ชั้น 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          การอบรมครั้งนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร และเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง โดยกระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา ภายใต้การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและขยายผลสู่ภายนอกองค์กร

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ/เอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และจังหวัดใกล้เคียง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมจำนวนกว่า 110 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม