A- A A+

005

          วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปี 2563 รุ่นที่ 1

ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 2 ชั้น 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          การอบรมครั้งนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร และเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง โดยกระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา ภายใต้การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและขยายผลสู่ภายนอกองค์กร

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ/เอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และจังหวัดใกล้เคียง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมจำนวนกว่า 110 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม