A- A A+

005

          วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี

วิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 2 ชั้น 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) เพื่อเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด นำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรม ในองค์กรและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต โดยมีกำหนดระยะในการดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

          ด้าน นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 แห่ง เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ในการดำเนินงานทางวิชาการ เป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม งานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการ วางแผนการดำเนินการร่วมกันในระยะต่อไป


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม